Python@TW: 會眾| IRC| Planet| 郵件列表| 聯絡我們

/!\ This page is obsolete. Please look at HelpOnConfiguration

HjälpInnehåll > HjälpMedAdministration > HjälpMedAnpassning

Underämnen

Innehåll

Anpassning av MoinMoin

MoinMoin anpassas genom att ändra filen moin_config.py, vilken normalt kan finnas tillammans med moin.cgi-skripten. moin_config.py importeras av MoinMoin-huvudkoden tidigt i uppstarten och kan hittas eftersom arbetskatalogen (den med moin.cgi) är inkluderad i Pythons systemsökväg. Följdaktligen kan moin_config.py finnas varsomehslt i sökvägen PYTHONPATH.

Översikt över valbara anpassningar

Följande tabell ger förvalda värden och en kort beskrivning av de valbara variablerna. De flesta kan lämnas med sina förvalda värden. De som kan behöva ändras i varje installation är listade i exempelversionen av moin_config.py, som kommer med distributionen.

Variabelnamn

Normalvärde

Beskrivning

LogStore

'text:editlog'

Experimentell, ändra inte

SecurityPolicy

None

objektklass för implementering av säkerhetsrestriktioner

allow_extended_names

1

true för att slå på ["icke-standard wikinamn"] i märkspråket

allow_subpages

1

true för att välja hierarkiska wikifunktioner (se HjälpMedÄndringar/UnderSidor)

allow_numeric_entities

1

true för att sätta att numeriska objekt som € för € inte ska undantas, men & etc fortfarande ska

allow_xslt

0

true för att tillåta XSLT-hantering via 4Suite (obs att om detta tillval är på så tillåter det vem som helst med lite 'know-how' att inklkudera HTML-kod i din viki, varför den normalt är avslagen)

allowed_actions

[]

tillåt osäkra direktiv (lista med strängar)

attachments

None

If None, sänd bifogade filer via CGI. Annars ger tillvalet namnet på den filkatalog som innehåller filbifogningar (nyckel dir) och den ekvivalenta URL-förändelse till denna katalog (nyckel url)

backtick_meta

1

true för att tillåta `inline literal` i märkspråket

bang_meta

0

true för att tillåta !IngetWikiNamn i märkspråket

changed_time_fmt

'  [%H:%M]'

Tidsformat som används i LatestChanges för sidor redigerade inom 24 timmar

charset

'iso-8859-1'

Teckensättet som ska användas på systemet

check_i18n

0

Sätt till 1 endast på ett utvecklingssystem eller på en översättares system

css_url

'/wiki-moinmoin/default.css'

URL för de förvalda CSS-definitionerna. Gör denna en server-realtiv URL (börja med /)

data_dir

'./data/'

Sökväg till datafilkatalogen. Förvalet är OK om du har datafilkatalogen på samma ställe som moin.cgi

date_fmt

'%Y-%m-%d'

Systemdatumformat. Används huvudsakligen i LatestChanges

datetime_fmt

'%Y-%m-%d %H:%M:%S'

Förvalt format for datum och tider. Används när användaren inte har gjort sin egen inställning eller valt förvalet för datumformat)

edit_rows

30

Förvald höjd på editorfönstret

external_diff

'diff'

Ger dig möjlighet att ge en exakt filsökväg till diff-kommandot eller för att ändra vilket diff-program som ska användas, t.ex. till "gdiff" om GNU diff inte är det normala diff-programmet på din UNIX-variant

html_head

META-Tag with Content-Type

Extra <HEAD>-tagg för alla sidor (se HjälpMedSkal)

html_head_queries

META-Tag with "NOINDEX,NOFOLLOW" for robots

Extra <HEAD>-tagg för edit och åtgärds-sidor (html_head sänds också. Se HjälpMedSkal)

httpd_docs

'./wiki-moinmoin'

katalog med öppet tillgängliga filer när den självständiga servern används

httpd_host

'localhost'

värddatornamn för den självständiga servern

httpd_port

8080

port för den självständiga servern

httpd_user

'nobody'

användare för att köra den självständiga servern (UNIX endast)

interwikiname

None

InterWiki-namn (prefix) för platen, eller None

logo_string

MoinMoin logo

URL-sökväx för logon som visas i det övre vänstra hörnet av en sida och används i RSS-dokument

lowerletters

Latin 1 alphabetic characters and digits

Gemena bokstäver. Används för att definiera vad som är ett WikiNamn

mail_from

None

From:-brevhuvud som används i sända brev

mail_smarthost

None

IP eller domännamn för en SMTP-server. Observera att e-post-funktionerna (underrättelser, e-postande av logindata) fungerar endast om den här variabeln är satt

navi_bar

large HTML fragment

De viktigaste länkarna i textform (/!\ det här är en gammal funtkion som kommer att försvinna och bli ersatt av bokmärken i UserPreferences)

nonexist_qm

0

Tillval för att visa ÖnskadeSidor med ett frågetecken, som i originalwikin (kan ändras av användaren)

page_footer1

Python Powered logo

Anpassningsbar HTML-kod som sänds före systemets sidfote (se HjälpMedSkal)

page_footer2

""

Anpassningsbar HTML-kod som sänds efter systemets sidfot (se HjälpMedSkal)

page_form_ending

'Form'

Efterstavkes för sidor som innehåller formulärdefinitioner

page_front_page

'FrontPage'

Namn på framsidan (startsidan)

page_icons

large HTML fragment

Ikonraden högst uppe till höger på varje sida

page_icons_up

icon for link to parent

Den här ikonen visas på undersidor och länkar tillbaka till huvudsidan

page_local_spelling_words

'LocalSpellingWords'

Namn på den sida som innehåller användardefinierade ord för stavningskontrollen

page_template_ending

'Template'

suffix för sidor som innehåller mallar för nya sidor

shared_intermap

None

path to a file containing global InterWiki definitions

shared_metadb

None

sökväg till en fil som innehåller en global InterWiki sidlista

show_hosts

1

true för att visa värdnamn i LatestChanges

show_section_numbers

1

true för att visa avsnittsnummer normalt

show_timings

0

används vid utveckling

show_version

0

visa MoinMoin's version längst ner på varje sida

sitename

'An Unnamed MoinMoin Wiki'

Kort beskrivning av din wiki-plats. Visas under logon högst upp på varje sida och används i RSS-dokument som kanaltitel

title1

None

HTML-fragment före titelarean (se HjälpMedSkal)

title2

'<hr>'

HTML-fragment efter titelarean (se HjälpMedSkal)

trail_size

5

Antal sidor i sidhistoriken som visas

ua_spiders

htdig

Ett reguljärt uttryck med HTTP_USER_AGENT:er som ska uteslutas från loggning

umask

0777

umask som används på alla open(), mkdir() och liknande systemanrop

upperletters

Latin 1 alphabetic characters

Versala bokstäver. Används för att definiera vad som är ett WikiNamn

url_mappings

{}

uppslagstabell som används för att ändra URL-prefix (dict av 'prefix': 'replacement'); speciellt användbart på IntraNet, när hela träd av externa dokement flyttas runt

url_prefix

'/wiki'

Används som bas-URL för alla allmännt tillgängliga sidor som wikin kan visa, speciellt bildfiler för ikoner

url_schemas

[]

extra URL-scheman som du vill ha configurerade (lista med strängar)

Att ändra teckenuppsättning

Om du vill använda MoinMoin med en texkenuppsättning annan än Latin-1, kan du behöva ändra det förvalda teckenuppsättningen för WikiNamn i "moin_config.py". Ett säkert förval är US-ASCII,

upperletters = "A-Z"
lowerletters = "0-9a-z"

Med den inställningen behöver du sätta "allow_extended_names=1" och använda det speciella märktaggarna för utökade WikiNamnextended name` för att få namn med tecken utanför det latinska alfabetet.

Filbifogningar

Filbifogningsdirektivet tillåter att en sida har en eller flera bifogade filer. Eftersom filbifogningar kan bli missbrukade av DoS (Denial of Service)-attacker, är AttachFile ett direktiv som först måste tillåtas av wikiadministratören. För att göra detta, lägg till "allowed_actions = ['AttachFile']" till din konfigurationsfil.

Det finns också två olika lagrings/återhämtnings-modeller för filbifogningar.

 1. filbifogningar sparas "privat" och kan endast hämtas via CGI GET (via URL:er som http://wiki.net/moin/NågonSida?action=AttachFile&do=get&target=filenamn.typ).

 2. filbifogningar sparas i ett filbibliotek som är direktåtkomligt av webb-servern, utan att gå via MoinMoin (vilket leder till URL:er som http://wiki.net/wiki/mywiki/NågonSida/attachments/filnamn.typ).

Generellt sett är det andras tillvalet att föredra1, men gör också att extra konfigurationssteg krävs och kräver mer tillåtelser på värddatorn. På grund av detta är det första alternativet det som är valt som normalt. Filbifogningar sparas i "data"-filkatalogen, med filsökvägar som "<data>/pages/<sidname>/attachments/<filenamn>".

För det andra tillvalet måste du lägga till ett attachments-definition till din konfiguration. Detta är ett bibliotek som har två värden:

attachments = {
  'dir': 'C:/Moin/share/moin/htdocs/mywiki',
  'url': '/wiki/mywiki',
}

dir är filsystems sökväg till platsen var filbifogningarna ska sparas och url är den matchande URI för att nå denna plats. Både filkatalogerna måste finnas och kunna skrivas i av webbservern, så att den kan skapa de nödvändiga underkatalogerna och filerna för fillbifogningar. Observera att du måste skapa denna filkatalog manuellt. MoinMoin skapar den inte automatiskt för dig.

Ovanstående exemel visar en typisk konfiguration för ett Windows-system som fungerar för en installation baserat på den normala setup-proceduren (se HelpOnInstalling/ApacheOnWin32). För Linux, om du följer HelpOnInstalling/ApacheOnLinux, den nödvändiga konfigurationen ser ut som:

attachments = {
  'dir': '/usr/local/share/moin/htdocs/mywiki',
  'url': '/wiki/mywiki',
}

Efter att du har avslutat alla konfigurationsändringar, försök att skapa ett filtillägg för att prova om det fungerar. Om du har filsäkerhetsproblem får du antagligen en Python-traceback eller något felmeddelande.

 1. En sådan konfiguration undviker omkostnaden av en CGI-process för varje nedladdning av en bifogad fil (1)